Disclaimer STH Records

Bedankt voor uw bezoek aan de STH Records website en het lezen van onze Disclaimer. STH Records staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58509216. STH Records is een platenlabel en opnamemaatschappij met een focus op klassieke en religieuze muziek. STH Records personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. STH Records spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin STH Records als portal fungeert volledig en juist is. STH Records is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. STH Records aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en STH Records geeft geen garanties van welke aard dan ook. De website van STH Records bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van STH Records liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van STH Records. STH Records is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. STH Records geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. STH Records aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. STH Records vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van STH Records en STH Records geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van STH Records. Tevens is STH Records niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van STH Records die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is STH Records in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster via info at sthrecords dot nl.
Copyright © 2014 STH Records. Alle rechten voorbehouden.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door STH Records, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht. Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van STH Records van toepassing. Ook bij het gebruik van deze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze op aanvraag inzien. STH Records is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt STH Records geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van STH Records kunnen links naar (commerciële en niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. STH Records is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Daarnaast behoudt STH Records zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.


v. 1.0.1.
MAR 2014

Copyright © 2024 - Design en realisatie  Nifterik Multimedia Nifterik Multimedia